Blog

Corona, isolation, a new everyday life and being grasped...

25. May 2020

Det har været barske tider de sidste ti uger for de fleste. En helt uvirkelig og utænkelig situation for de fleste vedkommende, og hele familien samlet i hjemmet om nødundervisning, pasning og hjemmearbejde. Men danskerne har været super seje og fået ros for håndteringen af virus, og der bliver langsomt og kontrolleret åbnet op ude i samfundet igen. Det skal vi blive ved med, for at undgå et ”set back”. Det har samtidig været imponerende at opleve, hvordan alle har været i samme båd, tænkt løsningsorienteret og fået både skoleundervisning, børnepasning og karrieren til at køre på bedste vis. Mine egne to teen-age børn lærte både struktur og overblik i hverdagen. Sætninger som ”Jeg har møde om en halv time på Teams" og ”Mette holder pressemøde klokken 13.00” blev dagligdag. De oplevet hvordan mor arbejdede på kontoret og hver dag mødtes vi til frokost pause i køkkenet.

Jeg tror, at vi kommer til at lære meget af denne periode. Blandt andet tror jeg vi lærer, at der skal meget til før at vi bliver fuldstændig handlingslammede igen, og ikke hurtigt formår at tænke kreativt og i muligheder i stedet for forhindringer. Der er selvfølgelig ting som er ude af vores hænder uanset hvordan vi forsøger at løse det. Men jeg tror også, at vi lærer at sætte mere pris på hinanden, på familien, et kæmpe kram og bare nyde at være sammen socialt. De små ting har fået en større betydning. I går da jeg selv besøgte midtbyen her hvor jeg bor, blev jeg en smule emotionel af at se, hvordan folk sad på caféer på gader og stræder, og nød en is og en kold øl og det gode vejr. Det er jo noget de fleste har savnet, og som vi førhen har taget for givet.

Den dag Danmark lukkede ned, var jeg rundt på gymnasierne i Aarhus og sætte plakater op omkring at blive au pair i udlandet. Det projekt har jeg pga. Lukningen måttet opgive at fuldføre i resten af landet i år. Til gengæld har jeg en annonce i en lille bog, som følger med alle huerne rundt til de kommende studenter. Det betyder at det stadig er muligt at komme ud og opleve verden som au pair, hvis man har tanker om et sabbatår.

Der begynder at komme henvendelser fra familier og au pairs igen, og det er jo super dejligt og lige sådan det skal være. Samtidig hører jeg fra de bureauer jeg samarbejder med rundt omkring i verden, at de er fortrøstningsfulde ifht. grænseåbninger indenfor den næste måned eller to. Så vi tror på, at det selvfølgelig kan lade sig gøre, både at sende au pairs afsted, men også at få au pairs til Skandinavien hurtigst muligt. Ambassader og Konsulater har fortsat lukket. Men sidste melding er, at de fleste har kortere deadlines ifht. Åbning end de har haft hidtil. Så i slutningen af maj – starten af juni, så håber vi at de begynder at kunne åbne op rundt omkring derude igen. Så der er altså stadig grund til at tro på drømmen og projektet, uanset om du gerne vil ud som au pair eller gerne vil have en au pair. Vi holder os løbende opdateret ifht. Åbning af Ambassader og Konsulater, gennem Udenrigsministeriets Borgerservice mv. Så vi forsøger at have fingeren på pulsen og være på forkant og opdateret på det vi kan.

Der er stadig ting vi kan gøre, hvis du gerne vil have en au pair eller ud som au pair. Selve ansøgningsprocessen og at finde en familie/ eller au pair kan vi stadig sætte i gang. Selve besøget på ambassaden ligger nemlig senere. Men fordelen ved at bruge aupairagent.dk er, at så du skal lave så lidt som muligt selv. Vi guider familie og au pair i hele processen, og vi står til rådighed i hele perioden du enten er au pair eller har au pair i familien. Du er kort sagt aldrig alene.

Lige nu mangler vi au pairs til Italienske familier. En "sports tosset" familie i Milano vil gerne have en au pair i 6 måneder efter sommerferien, og en familie nær Alba med en pige på 10 år mangler en au pair lige så snart grænserne åbner og 3 måneder frem. Så hvis du eller en du kender har lyst til en oplevelse i det sydeuropæiske, så tag endelig fat i os eller ansøg her. Du må også gerne kontakte mig og høre mere om de konkrete familier. Jeg vil poste konkrete ”au pair jobs” både på Facebook, Instagram og i Nyhedsbrevene i fremtiden. Så der er flere muligheder for at holde sig opdateret på disse på de sociale medier. Tilmeld dig nyhedsbrevet på hjemmesiden enten som familie eller au pair. Lige nu kører der en "Freebie" hvor du får 4 emails med gode råd til enten at blive au pair eller få au pair. Og gode råd kan vi alle bruge engang imellem. Og bare roligt…. Jeg hverken spammer dig eller skriver noget langt og langhåret… Og har du spørgsmål om noget konkret, så er du altid velkommen til at ringe eller skrive til os. Det kan du gøre lige her.

Corona, isolation, a new everyday life and be grasped...

12. September 2017

It's been tough times for the last ten weeks for most people in the world. A completely unreal and inconceivable situation for most people, and the whole family gathered in the home for schooling, babysitting and work. But (-since I live in Denmark, have my agency here, I have to deal with the situation here) the Danes have been super cool, and praised for the handling of virus. Slowly and controlled the society is being opened up again. We must continue to take care of ourselves and each other to avoid a set back. At the same time, it has been impressive to experience how everyone has been "in the same boat", thought solution-oriented and got homeschooling, childcare and career to run in the best way. My own two teen-age children learned both structure and overview in our everyday life. Phrases like "I have a meeting in half an hour on Teams" and "Mette (our prime minister) has a press conference at 13.00" became everyday life. And they saw how mommy was working and running her business form the office. And we met in the kitchen every day for lunch break.

I think we will learn a lot from this period. Among other things, I think we learn that it takes a lot before we become completely paralyzed again, and not quickly are able to think creatively and in opportunities instead of obstacles. Of course, there are things that are out of our hands, no matter how hard we try to solve them. But I also think that we will learn to appreciate each other, the family, a huge hug and just enjoy being social. The little things have become more important. Yesterday when I visiting the city center where I live, I got a bit emotional from seeing people sitting in cafées on the streets and alleys, enjoying an ice cream and a cold beer in the sunshine. This is something that most people have missed, and that we have taken for granted.

The day Denmark was locked down, I was at the colleges in Aarhus putting up posters about becoming an au pair abroad. Due to the lock down I had to give up completion in the rest of the country this year. On the other hand, I have an ad in a little book that comes along with all the graduation hats for the future graduating students. This means that it is still possible to go abroad and experience the world as an au pair if you have thoughts of taking a year off if you are a "scandinavian youngster" who finish College now. If you are from other countries abroad and want to come to Scandinavia as au pair you can apply here. And also remember to read the website carefully to answer all you questions before applying. All should be describe there.

Inquiries from families and au pairs are starting to come in again, and it is super nice and just the way it should be. At the same time, I hear from the agencies I work with around the world, that they are confident in terms of border openings within the next month or two. So we believe that it is of course possible to send au pairs as well as get au pairs to Scandinavia as soon as possible. Embassies and Consulates have continued being closed. But the last message is, that most Embassies and Consulates and Public buildings have shorter deadlines now for opening than they have had so far. So at the end of May - early June, we hope they start opening up globally again. So there is still a reason to believe in the dream and the project, whether you want to be an au pair or want an au pair. We will keep you updated on the latest news on the opening of Embassies and Consulates, through the Ministry of Foreign Affairs, etc. as much as we can.

There are still things we can do, if you would like to have an au pair or travel abroad as an au pair. The application process itself and finding a family or au pair we can still start up. The actual visit to the embassy is later. But the advantage of using aupairagent.dk is that you have to make as little as possible yourself. We guide families and au pairs throughout the process, and we are available throughout the period you are either au pair or have au pair in the family. So you are never alone.

Right now we are in need of Scandinavian au pairs for Italian families. A "sports crazy" family in Milan wants an au pair for 6 months after the summer holidays. A family near Alba with a girl of 10 years need an au pair as soon as the borders open and 3 months ahead. So, if you or someone you know wants an experience in the Southern Europe, then please do contact us or apply here. You may also contact me and hear more about the specific families. I will post specific "au pair jobs" on Facebook, Instagram and in the Newsletters in the future. So there are several opportunities to stay up to date on these on social media. Sign up for the newsletter on the website either as a family or au pair. Right now there is a "Freebie" where you get 4 emails with good advice to either become au pair or get au pair. And good advice we can all use once in a while. And don't worry…. I don't spam you or write anything long and outrageous ... And if you have any questions about anything specific, you are always welcome to call or write to us. You can do that right here.

"